Schrödingerova kočka

Existuje slavný myšlenkový pokus nazvaný Schrödingerova kočka. Do schránky, které je zcela izolována od okolního světa, je umístěna kočka a puška, která míří na kočku. Její spoušť je svázaná s radioaktivním jádrem. Puška vystřelí, když se jádro rozpadne. Pravděpodobnost, že se to stane za dobu poločasu rozpadu jádra, je padesát procent. Když se po této době schránka otevře, najdeme kočku buď živou, nebo mrtvou. Před otevřením schránky je však kvantový stav kočky směsí stavu mrtvé kočky se stavem, v němž je kočka živá. Tato situace se zdá být absurdní. Kočka přece nemůže být napůl zastřelená a napůl nezastřelená.

kocour

Zdánlivá absurdita tohoto experimentu vyplývá z naší zkušenosti s běžnou realitou, v níž každý objekt má určitou jednoznačnou historii. Základní myšlenkou kvantové mechaniky však je, že realitu je třeba nazírat zcela jinak. Objekt nemá jednu určitou historii, ale všechny možné historie do chvíle, než je provedeno pozorování.

Ve většině všech možných případů se pravděpodobnost určité partikulární historie vyruší s pravděpodobností odpovídající nějaké jiné málo odlišné historii. V některých případech se však pravděpodobnosti sousedních historií navzájem zesilují. Je to právě jedna z takovýchto zesílených historií, kterou vnímáme jako historii objektu. V případě Schrödingerovy kočky máme dvě zesílené historie. V jedné je kočka zastřelená – mrtvá – v druhé zůstává živá. Podle kvantové teorie mohou obě možnosti existovat paralelně.

V této abstrakci se hmotná skutečnost ve tvaru kočky rozpadá na dvě hmotné skutečnosti – dvě kočky, které existují vedle sebe. Energie jedné kočky se „rozlila“ do dvou možných obrazů kočky. A to vše jen proto, že jsme se na kočku nedívali. Pokud bychom ji neustále pozorovali, tak by se z ní nikdy nestaly dvě a nebyla by ani zastřelena. Jaký je tedy rozdíl mezi tím, zda se na kočku díváme, nebo ne?

Podle kvantové fyziky je výběr konkrétní historie objektu dán okamžikem, kdy je uskutečněno pozorování. Pozorováním dojde ke zhroucení vlnové funkce, která obsahovala všechny možné historie, čímž se realizuje pouze jedna jediná možná historie, jež odpovídá pozorované skutečnosti. Tento výběr historie se projeví současně v celém časoprostoru.

Dá se ukázat (tzv. watch dog experiment), že lze nepřerušovaným pozorováním zabránit přechodu atomu z jednoho kvantového stavu do druhého. To fakticky znamená, že neustálým pozorováním stavu kočky bychom mohli zabránit rozpadu atomu a následnému smrtícímu výstřelu. Kdybychom ale jen na zlomek sekundy mrkli, a tím přerušili pozorování, pak by se atom mohl rozpadnout a kočka by byla zastřelena. To bychom ovšem zjistili až po otevření očí. Mezitím by existovaly obě možné historie stavu kočky. Byla by současně mrtvá i živá.

Myšlenkový experiment Schrödingerova kočka předpokládá, že pozorování je dokonáno, teprve když je zaznamenáno vědomým pozorovatelem. Samotná přítomnost kvanta záření se nepovažuje za dostačující k výběru určité historie. Dopadne-li toto kvantum na stínítko pozorovacího přístroje, pak by i tento přístroj nesl v sobě zaznamenané obě historie, dokud by se na něj nějaký člověk nepodíval. Nechceme-li toto nepříliš smysluplné tvrzení přijmout, musíme vzít na vědomí, že nejen člověk, ale i veškeré hmotné objekty jsou schopny provádět pozorování. Vzhledem k tomu, že vesmír je vnitřně spjatý a nerozdělitelný, můžeme také říct, že vesmír jako celek je schopen provádět pozorování.

Pozorování se může uskutečnit formou přenosu kvanta záření nesoucího informaci mezi objektem a subjektem pozorování. Pozorováním dochází k rozvinutí pozorované části jednoho objektu vůči druhému objektu (subjektu). Energie předaná objektem subjektu rozvine „uvnitř“ subjektu více nebo méně dokonalý obraz objektu. Do okamžiku, než k tomu došlo, se možné stavy objektu a jeho možné historie mohly volně prolínat a měnit vratnými procesy. Okamžikem pozorování se zaznamenaný stav či historie stávají nevratnými.

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *