Je-li nevědomí pokusné osoby aktivováno účinkem některých drog a psychedelických látek, mohou se objevit u těchto subjektů specifické stavy změněného vědomí. Výzkumu působení těchto látek se věnoval půvo­dem český vědec Stanislav Grof (*1931), který působil nejprve v něko­lika výzkumných zařízeních v Československu a  poz­ději v Mary­lendském středisku pro psychiatrický výzkum (Mary­land Psychiatric Research Center) v  Baltimore.

Stanislav Grof je přesvědčen, že psychedelika, jsou-li po­dá­vána správně, uvážlivě a pod odborným dohledem, předsta­vují pro psychiatrii a psychologii mimořádný prostředek. Místo toho, aby vyvolávala specifické drogové stavy jako jiné typy farmak, působí spíše jako nespecifické katalyzátory a prostředky podporující nevědomé stavy. Zvýšením energetické hladiny lidské psý­chy odhalují její hluboko uložený obsah a vnitřní dyna­miku.

Stanislav Grof se zabýval léčením trau­mat u svých pacientů vyvoláním u nich vzpomínek z předkojenec­kého věku. Pacienti mohli znovu prožít muka průchodu porodními cestami. Přitom u nich docházelo k ztotožnění s jinými lidmi, skupinami lidí, se zvířaty, rostlinami, s veške­rým tvor­stvem, hmotou i vesmírem. Tyto stavy vědomí nazval Grof transpersonálními, neboť obsahují obrazy a motivy mimo osobní historii života jednotlivce, a holotropními, protože vědomí je v nich zaměřeno na bytí v jeho celistvosti a úplnosti.

Lidé v holotropních stavech vědomí prožívají vjemy popisující různé formy živé i neživé hmoty ve vesmíru a procesy v ní pro­bíhající. Odrážejí-li tyto stavy vědomí skutečnost mimo dosah našich běžných smyslů, mohou být pro nás jedním z vo­dítek při zkoumání vesmíru a jeho fyzikálně-duchovní podstaty.

Ve změněných stavech vědomí může nastat prožitek duální jednoty s jinou osobou, otcem, matkou či naprosto cizím člověkem. Je možné ztotožnit se s celou skupinou lidí, kteří mají spo­lečné rasové, kulturní, národnostní, ideologické či profesionální rysy. Je možné prožít utrpení mučedníků, lidí vyslýchaných, mučených a upalovaných inkvizicí, nebo všech vězňů trpících po staletí v žalářích a koncentračních táborech, fanatismus příslušníků extremistických náboženských sekt nebo utrpení všech vojáků, kteří kdy zemřeli na bojištích světa.

Ve změněných stavech vědomí je možné dosáhnout prožitkového pochopení pocitů vzteklé kočky, vyplašeného orla, hla­do­vé kobry, sexuálně vzrušené želvy, nebo je možné procítit, jaké to je, dýchá-li žralok žábrami. Lidé, kteří zakusili ztotožnění se zvířaty, podávají zprávy o tom, že dosáhli naprosté pocho­pení pudu, který vede lososa na jeho cestě proti proudu, skrze peřeje nebo pochopení pocitů pavouka tkajícího svou síť.

Prožitková expanze vědomí v holotropním stavu není omezena jen na biologickou oblast; může se týkat i makroskopic­kých a  mikroskopických jevů v anorganickém světě. Dochází k pro­žit­­ko­vému ztotožnění s vodou v řekách a oceánech, s ohněm, se zemí či se silami uvolněnými při bouři, zemětřesení, tornádu či sopečné erupci. Je možné ztotožnění s různými mate­riály, vzácnými kameny, krystaly či kovy. Tyto zážitky se mohou rozšířit do mikrosvěta a týkat se dynamické struktury molekul a atomů i fyzikálních interakcí a elementárních částic.

Ve změněných stavech vědomí lze pozorovat, že lidská duše má vlastnosti, které by mohly odpovídat její kvantové podstatě. Nejenže se objevují změny subjektivního vnímání plynutí času, ale dokonce, při velkém svinutí, se objevuje efekt rozpínání in-formy lidské duše prožitkově vyjádřený jako pocit expanze či rozšiřování vědomí v pro­s­toru i čase.

Někdy vědomí prožívajícího expanduje do té míry, že obsáhne všechny stránky existence naší planety se všemi formami života na ní. Z tohoto hlediska pak celá Země vystupuje jako jeden složitý živý organismus. Ve změněných stavech vědomí lze prožít dějiny vesmíru, stát se svědkem Velkého třesku, vzniku galaxií i zrození solárního systému. Je možné prožít zážitek prázdna, které existuje mimo prostor a čas a jakoukoli formu a přitom obsahuje vše, co je součástí bytí.

Zde je nutno dodat, že jakékoliv neodborné experimentování s psychedelickými látkami a drogami je pro lidský orga­nismus i psychiku velmi nebez­pečné. Změněné stavy vědomí nevznikají pouze po požití psychedelických látek, ale mohou být vy­volány také pomocí spe­ciál­ních dechových a dušev­ních cvičení. I tyto metody ale není radno provádět bez odborného vedení.

Jsou-li holotropní stavy vědomí pouhým produktem chemie mozku pozměněné vlivem psychedelických látek a drog, je neuvěřitelné jaké fantazijní představy je mozek schopen vytvořit. Opět se zde nabízí otázka, jak můžeme rozladěním nějakého výpočetního systému, dostat ho do stavu, kdy začne pro­dukovat zcela novou kvalitu, kterou za běžných okolností ne­používá. Odkud bere informace pro tyto halucinační fantazie?

Pokud jsou ale stavy změněného vědomí skutečné, rozšiřují hranice možností lidského ducha do netušené šíře. Ukazují nám, že duše může existovat i mimo tělo, že je možné vnímat události velmi prostorově i časově vzdálené, že jsme svázáni skrze svou duši s ostatními lidmi a spojeni s celým vesmírem, který je pro nás nejen rozumově ale i prožitkově poznatelný.

Podle knihy: Nový pohled na lidskou duši a vědomí (tiskem 2016, verze pro čtečky)

Změněné stavy vědomí

Napsat komentář