Tato stránka je ve výstavbě a bude postupně rozšiřovaná.

Základní myšlenkou kvantového léčení je idea, že zákony kvantové fyziky platí nejen na úrovni mikrosvěta, ale ovlivňují také oblasti makrosvěta. Neexistuje žádná hranice, za níž by už neplatily. Je pravda, že kvantové efekty jsou nejvíce patrné na objektech s velmi malou hmot­ností, jako jsou elementární částice. Nejen elementární částice však podléhají zákonům kvan­tové fyziky. Mohou existovat struktury, které představují tvary v kvantovém poli.

Foto: Kateřina Szerudová

Představu kvantového pole vypracoval americko-britský fyzik David Bohm. Toto pole je velmi slabé, ale jeho tvar dokáže řídit pohyb mnohem hmotnějších objektů. Jak to funguje? Můžeme si to přiblížit na analogii.

Představme si model letadla, které můžeme ovládat pomocí radiových vln, do nichž je na­modulovaná informace, zda má letadýlko letět nahoru, dolů, zatočit doleva, doprava, udělat ve vzduchu vývrtku nebo cokoliv jiného. Letadýlko má vlastní zdroj energie, který pohání jeho motor. Jeho pohyb je ovšem řízen mnohem menší energií, kterou nemůžeme přímo vidět, na­chází se „mimo“ letadlo, ale o její existenci nepochybujeme.

https://www.needpix.com/photo/1768822/physics-quantum-physics-particles-wave-molecules-theory-of-relativity-electrons-light-matter, https://pixabay.com/cs/photos/letoun-model-roviny-letadla-hobby-4563729/

Lidská duše – psýché představuje také tvar v kvantovém poli. Je s ní spojená velmi malá, ale nenulová energie. Může energii přijímat i vydávat. Může měnit svůj tvar i velikost. Duše, i když má jen nepatrnou energii, tak může řídit činnost lidského mozku a celého našeho těla. Duše tak není něco abstraktního, nehmotného, ale něco fyzikálního a reálně existujícího.

Vědomí, v tomto pojetí, není tajemným produktem lidského mozku, ale je to něco ryze fyzikál­­ního, co je těsně spjato s existencí tohoto světa – tohoto vesmíru. Jsou zde velmi silná tvrzení zalo­žená na poznatcích kvantové fyziky, že bez vědomí (bez vědomého pozorovatele) by neexisto­val svět ani vesmír, v podobě, jak ho známe.

V tomto pojetí lidé nejsou pouhým produktem neuvěřitelné náhody ve vývoji vesmíru ani náhodným produktem evoluce na Zemi. Lidská existence není beze smyslu ani bez významu. Člověk není naprogramovaný automat, hříčka pudů, ale je to tvor, který má svobodnou vůli, zodpovědnost za svůj život i svět, v němž žije. Pravda není relativní a nezáleží na výkladu pár pomatenců ani křiklounů.

Lidé přijali za svou myšlenku, že jsou jen myslící zvířata či biologické stroje, které toho moc nemohou ve svém životě, beze smyslu a významu, změnit. Jsou objetí vnějších okolností a determinismu. Tělo je pro ně jen biologický stroj, který se dříve či později pokazí. Pak jsou tu lékaři, kteří jsou tu přece od toho, aby ten jejich stroj opravili, když se porouchá. Tělo je jako letadlo či auto, které je potřeba tu a tam dát do servisu na opravu.

https://pixabay.com/cs/photos/opice-selfie-fotoaparát-dovolená-3554261/

Pouštíme-li venku svůj model letadla, může se stát, že havaruje. Nemusí tomu být tak ale jen proto, že mu upadne křídlo, strhne ho vítr, někdo ho sestřelí prakem, ale spíše tomu bude proto, že ztratilo kontakt se signálem, který ho řídí. Dojde-li k ztrátě spojení, letadýlko ještě chvíli poletí, kam ho jeho motory ponesou, ale dříve či později havaruje. Stejně tak lidské tělo může se vymknout kontrole a ztrátu jeho kontroly nazýváme nemocí.

Problém nastává, když vám v nemocnici řeknou, že to vaše tělo je na odpis, vaše nemoc není léčitelná. Musíte se smířit s nějakým drastickým řešením, které vám snad zachrání život, nebo se smířit s tím, že už vám není pomoci ani záchrany. V lepším případě vám řeknou, že vaše letadýlko už nebude létat, ale stále ještě bude schopno popojíždět po zemi.

Letadla, Vrak, Havárie Letadla, Nehoda, Mraky, Letectví
https://pixabay.com/cs/photos/letadla-vrak-havárie-letadla-nehoda-4250178/

Lékaři dnes už přiznávají, že více jak 70% nemocí má psychosomatickou příčinu. Psycho (duše) působí na soma (tělo) a může být příčinou nemoci a kupodivu, v podobné míře, i úrazů. Problém, kterým se trápí naše duše, se dříve či později změní ve fyzickou nemoc. Otázkou je, zda lze vyléčit tělo (opravit letadýlko) bez toho, abychom se zajímali o to, proč selhalo řízení. Naopak, když se nám podaří obnovit řídící signál, dokážeme ještě zachránit letadýlko, které se vymklo kontrole, řítí se k zemi a hrozí havárie?

Kvantové léčení neznamená, že člověk zavrhne klasickou alopatickou medicínu. Letadlu, kterému upadne křídlo nebo se zadře motor, žádné kvantové léčení nepomůže. Kvantové léčení znamená, že člověk převezme odpovědnost za řízení – za své zdraví i nemoc. Pokud se mu to podaří, může opět získat kontrolu nad svým biologickým tělem.

Nemoc se často jeví jako hlas duše, který člověk nechtěl a nechce slyšet. Alopatická medi­cína je nebezpečná tím, že člověku, který nechce slyšet, pomůže hlas duše umlčet, přehlušit. Výsledkem je, že nedojde k vyléčení, ale jen získání času, než se nemoc, třeba v jiné formě, vrátí. Člověk se stává trvalým zákazníkem farmaceutických firem, které na jeho vyléčení určitě nemají zájem.

Kvantové léčení není žádná zázračná metoda léčení, která je schopna vyléčit každého člo­věka z jaké­koliv nemoci. Je to spíš nový či staro-nový přístup k zdraví a nemoci. Kvantové léčení je založeno na změně pohledu na fyzikální realitu, podstatu naší existence a smys­luplnost vlastní existence, je založeno na poznání své psýché a fyzikálních principů, na nichž funguje. Je to metoda, kterou může praktikovat každý sám. Nepřenášíme odpovědnost za své zdraví na lékaře, ale zůstává na nás. Lékař je pomocník, který nám může pomoci vyřešit to, co jsme za­ned­bali při údržbě svého těla.

K metodám kvantového léčení lze přiřadit třeba akupunkturu nebo homeopatii, které působí na vitální tělo. Základem je však poznání vlastní duše a způsobu jak může negativně i po­­­zi­tivně ovlivňovat fyzické tělo. Není proto nutné se stávat členy žádné sekty, vyznávat nějaké speciální náboženství ani přijímat něco, co by nám bylo proti mysli. Je potřeba jen otevřít oči a svou mysl. Zkusit poznat, zda svět přece jen není trochu jiný, než ho vnímáme. Pak třeba i to ne­možné se stane možným.

Jak už jsem řekl, kvantové léčení nenahrazuje klasickou medicínu, naopak mělo by zvyšo­vat pravděpodob­nost vyléčení, ať už se člověk rozhodne pro jakoukoliv formu léčby. Cílem ale není léčení se, ale vyslechnutí hlasu své duše a vyléčení se. Cílem je přiznat existenci vlastní duši, poznat ji, povznést ji a vyléčení se je takový příjemný bonus k dobru. Je to cesta, jak člověk může pomoci sám sobě i druhým.

Doporučená literatura:

Goswami, A.: Kvantový doktor. ANAG, Olomouc 2014.