Obsahy naší psýché nejsou statické. Neustále se mění a vyvíjejí. Starý obraz – představa, vzpo­mínka či myšlenka – v naší mysli se svinuje a místo něho se roz­vinuje nový obraz, který nějakým způsobem navazuje na starý obraz. Pokud by naší myslí tyto obsahy jen „proplouvaly“, charakter našeho vědomí by byl pouze pasivní. Nic bychom svou myslí neovlivňovali – naše mysl by byla vědomá, ale nemyslící.

Rozvinutí určitého obsahu v naší mysli znamená, že je mysl schopna provádět pozorování a pasivně či dokonce aktivně ho ovlivňovat. Elektron, který je nepřetržitě pozorován, není schopen přejít z jednoho kvantového stavu do druhého – tj. není se schopen svinout. Pouze ve stavu svinutí se může veškerá realita kolem nás měnit. Její původní podoba se svine a místo ní se rozvine podoba nová. Tak se svět mění a vyvíjí.

Samotným prodloužením či zkrácením doby pozorování je schopna mysl ovlivňovat vývoj psychických obsahů. Svinující se obsah v naší mysli uvolňuje energii, jež byla svázána s jeho rozvinutím. Tato energie může rozvinout celou řadu podobných obsahů – vyvolává asociace. Některé obsahy psýché mohou mít charakter vzorů, které řídí zpracování a vyhodnocování informací. Porovnání nových informací se zkušeností subjektu může pak aktivovat osvědčené vzory reakcí na daný podnět.

Kvantový model psýché posouvá úroveň zpracování informací z úrovně sofistikovaného výpočetního systému počítače o úroveň výš. Nehmotná data zpracovávaná počítačem jsou nahrazeny hmotnými (kvantovými) obsahy. Nehmotný software počítače řídící výpočet je zde zastoupen hmotnými obsahy představující vzory, které ovlivňují vývoj informačních obsahů svým tvarem v kvantovém poli.

Zatímco data a programy v počítači jsou statické a nemění se, nejsou-li přepsány jinými daty, obsahy psýché jsou dynamické a neustále procházejí procesem svinování a rozvinování. Přitom se neustále mění množství energie, které je s nimi spojeno. To je něco, co má pro nás charakter emocí, co dává obsahům psýché význam. To počítač nedokáže. Proto nikdy nevyprodukuje pocit vědomí – nikdy si nebude vědom toho, co se v něm děje. Žádný počítač či mechanický robot sám od sebe neoživne.

Počítač nijak nereaguje na tok informací, pokud pro něj neznamenají pokyn provést nějakou konkrétní činnost. Jsou pro něj všechny stejně „chladné“. Neprožívá žádné emoce. Naproti tomu každá představa v naší mysli má svou emotivní váhu. Emoce znamenají změnu energie systému psýché. Příjemné pocity zvyšují energii naší psýché – čas pro nás ubíhá subjektivně rychleji; nepříjemné pocity nám energii berou – zdá se nám, že nepříjemné okamžiky trvají celou věčnost.

Emoce a pocity
Štítky:        

Napsat komentář